دستگاه شبیه ساز رانندگی در معادن در دست ساخت / برنامه ارتقای سطح عملکرد HSEE واحدهای تابعه ایمیدرو

مدیر HSEEایمیدرو خبر داد: دستگاه “شبیه ساز رانندگی در معادن” در دست ساخت/برنامه ارتقای سطح عملکرد HSEE واحدهای تابعه ایمیدرو مدیر ایمنی، بهداشت، محیط

ادامه