سمینار اقتصادی “مسیری به سوی تجارت” در جهت افزايش روابط اقتصادي ايران و ژاپن در توکيو برگزار شد.

در جهت افزايش روابط اقتصادي ايران و ژاپن؛ سمینار اقتصادی “مسیری به سوی تجارت” به مناسبت بزرگداشت نودمین سال روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن،

ادامه