عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط بهرام

ادامه