شریعتمداری: پروانه های راکد معدنی باطل می شوند

وزیر صنعت،  معدن و تجارت: شوراهای عالی معادن باید پروانه های معدنی که با شرایط مطلوب به بهره برداری نرسیده اند ابطال کند

ادامه