برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته بانوان معدنکار در هفته آینده

خانه معدن ایران فراخوان داد: انتخابات هیات رئیسه بانوان معدنکار خانه معدن ایران هفته آینده برگزار می‌شود.

ادامه