۴۵ درصد مساحت جنوب کرمان در قالب پهنه های معدنی در حال اکتشاف است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان خبر داد : ۴۵ درصد مساحت جنوب کرمان در قالب پهنه های معدنی در حال اکتشاف

ادامه