بی ثباتی ارز رفع می شود / ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی باید به کشور برگردد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: بی ثباتی ارز رفع می شود / ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی باید به کشور

ادامه