شرکتهای فنی و مهندسی ایران در سازندگی سوریه ایفای نقش می کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه : شرکتهای فنی و مهندسی ایران در سازندگی سوریه ایفای

ادامه