مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی بانک مرکزی تمدید شد

بانک مرکزی مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی برای صادرکنندگان و واردکنندگان را تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید کرد. بانک مرکزی مهلت استفاده

ادامه