ضرورت برنامه ریزی برای توسعه برنامه اکتشافی فلزات

در همایش اطلاع رسانی و رونمایی “طرح احیا، ‌فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس” مطرح شد: ضرورت برنامه ریزی برای توسعه برنامه اکتشافی

ادامه