بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی در وضعیت اشتغال کشور

دکتر شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی در وضعیت اشتغال کشور

ادامه