افزایش ناگهانی نرخ ارز معادن کوچک را تعطیل می‌کند

تهیه تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت معدنکاری در ایران مستلزم داشتن منابع مالی و ثبات نرخ ارز است چرا که امکان تولید

ادامه

سازمان زمین‌شناسی به وظایف اصلی خود بازگردد

محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در خصوص تغییرات در ریاست سازمان زمین‌شناسی ایران در گفت و گو با اخبار فلزات ضمن عرض

ادامه

راه حل مشکلات محیط زیست و معدن چیست؟

نامه ی رییس خانه ی معدن ایران به ریاست سازمان محیط زیست کشور و تقاضای ایجاد شفافیت بین محیط زیست و فعالیتهای معدنی

ادامه