لک: تدوین استراتژی اکتشاف اولویت سازمان زمین شناسی است

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خبر داد: تدوین استراتژی اکتشاف اولویت سازمان زمین شناسی است / اطلاعات مورد نیاز را در اختیار

ادامه