شاخص بهای تولید کنندگان در گروی نرخ ارز است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران : شاخص بهای تولید کنندگان در گروی نرخ ارز است/ نرخ ارز کلیدی‌ترین متغیر در

ادامه