نشست اصلاح قانون معادن کشور / جمع بندی و تهیه پیشنویس تقدیم به وزارت صمت توسط کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

نشست اصلاح قانون معادن کشور جهت جمع بندی و تهیه پیشنویس تقدیم به وزارت صمت توسط کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار

ادامه