لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز

دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز

ادامه