۷۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع پرداخت می شود

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: ۷۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع پرداخت می شود

ادامه