معدنکاری، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد توسعه‌ اقتصادی کشور

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: معدنکاری؛ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد توسعه‌ اقتصادی کشور

ادامه