شاخص بهای تولید کنندگان در گروی نرخ ارز است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران : شاخص بهای تولید کنندگان در گروی نرخ ارز است/ نرخ ارز کلیدی‌ترین متغیر در

ادامه

افزایش ناگهانی نرخ ارز معادن کوچک را تعطیل می‌کند

تهیه تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت معدنکاری در ایران مستلزم داشتن منابع مالی و ثبات نرخ ارز است چرا که امکان تولید

ادامه