تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تا ۴ سال آینده

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تا ۴

ادامه