شریعتمداری: واقعی سازی معادن کوچک مقیاس، جزو آرزوهای شخصی من بود

در مراسم امضا تفاهمنامه همکاری برای احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک اعلام شد شریعتمداری: واقعی سازی معادن کوچک مقیاس، جزو آرزوهای شخصی

ادامه