شکوری: وزیر صمت باید توجه بیشتری به امر حمل و نقل داشته باشد

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی: نگرانی فعالان بخش معدن در پی کاهش بودجه این بخش/ وزیر صمت باید توجه

ادامه