توان زیادی برای گسترش تعاملات با کشورهای آفریقایی وجود دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی: توان زیادی برای گسترش تعاملات با کشورهای آفریقایی وجود دارد/

ادامه